Náchodské mezioborové dny

GDPR

Odesláním tohoto elektronického registračního formuláře dávám souhlas společnosti EDUMED s.r.o., Dělnické domy 81, 550 01 Broumov:

  • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, se zasíláním dalších informací o této vzdělávací akci organizované společností EDUMED s.r.o.,
  • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k moji účasti na této vzdělávací akci,
  • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k moji účasti na této vzdělávací akci,
  • s pořizováním fotografických a filmových záběrů v průběhu konference a případných doprovodných akcích

To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation - GDPR, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

Souhlas uděluji po dobu od přihlášení k účasti na konferenci do jednoho roku po ukončení konference.

Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno společnosti EDUMED s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.

Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u EDUMED s.r.o.

 

  • Mundipharma
  • BI
  • Lyumjev

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regilaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.